Al Sudais, Sheikh Abdul Rahman
Al-Sabouni, Sheikh Mohammed Ali
Ceric, HE Sheikh Professor Dr Mustafa
Haniyah, Ismail
Ibrahim, HE Dr Anwar
Mattson, Ingrid
Naik, Dr Zakir Abdul Karim
Taha, Uthman
Winter, Timothy (Sheikh Abdal-Hakim Murad)
Yusuf, Sami