Ahmed, Professor Akbar
Al-Sabouni, Sheikh Mohammed Ali
Al-Sudais, Sheikh Abdul-Rahman
Ceric, Sheikh Dr Mustafa
Farah, Mohamed
Haniyah, Ismail
Ibrahim, HE Anwar
Khan, Salman
Mashal, Khaled
Mattson, Dr Ingrid
Naik, Dr Zakir Abdul Karim
Syamsuddin, Professor Dr M Din
Taha, Uthman
Winter, Professor Timothy
Yusuf, Sami
Zain, Maher